2ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

PISA 2018

Το σχολείο μας συμμετέχει στο Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International Student Assessment). Πρόκειται για μία Εκπαιδευτική Έρευνα που διεξάγεται κάθε τρία χρόνια (από το 2000 έως σήμερα) και που υλοποιείται από διεθνή ερευνητικά ιδρύματα (PISA Consortium) υπό την οργάνωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) και τη συνεργασία των συμμετεχουσών στην Έρευνα χωρών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

8ος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών Ιστότοπων

Μαθητές της A Τάξης συμμετέχουν στο διαγωνισμό Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων στο πλαίσιο του Project Apr1 με θέμα «Ενημέρωση δικτυακού τόπου, το σχολείο μου».....

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Μαθητές της Β Τάξης συμμετέχουν στο διαγωνισμό Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου με θέμα «Εκπαιδεύοντας τον παππού στο Διαδίκτυο» στο πλαίσιο του Project Βpr1.....

eTwinning Project!

Μαθητές της Α Τάξης συμμετέχουν σε πρόγραμμα eTwinning με θέμα «Theatre Quiz» με υπεύθυνη καθηγήτρια την Μαγκανάρη Στ.
The goal of this program is that students learn more about the art of theater, playwrights and their works, through the creation of a game. Will give them the opportunity to explore their creative sides and to familiarize themselves with basic algorithmic meanings through their involvement with an object interest....


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συνεργαζόμενη με τους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιθυμεί να συμβάλει στην εύρυθμη και παιδαγωγικά αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συμβολή των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή στην εκπαιδευτική διαδικασία, η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σας ενημερώνει για τα εξής:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι εγγραφές των μαθητών στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους, την 30η Ιουνίου 2016 και η διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄). Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους), καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 7 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄). Επίσης, αναφορικά με τις εγγραφές μαθητών σε Εσπερινά Σχολεία ισχύει η με αρ. πρωτ. Φ1/95628/Δ2/10-06-2016 εγκύκλιος με θέμα: «Εγκύκλιος σχετικά με τις εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών σε Εσπερινά λύκεια». Σύμφωνα με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 579/1982 (ΦΕΚ 105 Α΄): «Ως χρόνος λήξεως των κανονικών εγγραφών στα Ιδιωτικά Σχολεία της Γενικής Εκπαιδεύσεως ορίζεται η προηγούμενη της ενάρξεως των μαθημάτων ημερομηνία».

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ.3, άρθρο 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄): «Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κά¬τοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Στη Β΄ Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου. Στη Γ΄ Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου».

Για την εγγραφή μαθητών από ξένα σχολεία στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 182/1984 (ΦΕΚ 60 Α΄) όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των αλλοδαπών μαθητών καθορίζονται στο άρθρο 10 του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) και στη με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-07-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα, έτσι όπως αναφέρεται στις με αρ. πρωτ. 7268/Γ2/02-10-1995 και 990/Γ1/05-10-1998 εγκυκλίους. Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις με αρ. πρωτ. 7268/Γ2/02-10-1995 και 48946/Γ2/18-05-2005 εγκυκλίους. Επισημαίνεται ότι κατ’ εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά, δύνανται να εγγραφούν ανήλικοι μαθητές, πολίτες τρίτων χωρών, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄).

Οι μετεγγραφές των μαθητών των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) και του άρθρου 35 του Π.Δ. 376/1993(ΦΕΚ 159 Α΄).

Η καταληκτική ημερομηνία μετεγγραφής από τα Γενικά στα Επαγγελματικά Λύκεια, και αντίστροφα, είναι η 15η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Aναφορικά με τις διακοπές και τις αργίες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 104/79 (ΦΕΚ 23 Α΄).
Τα είδη των κυρώσεων και η αρμοδιότητα επιβολής τους ορίζονται στα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 104/79 (ΦΕΚ 23 Α΄). Επίσης, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 141522/Γ2/09-11-2010 εγκύκλιο με θέμα «Διαδικασία επιβολής ποινής αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος» : «Οι σχολικές κυρώσεις αποτελούν μέσο διαπαιδαγώγησης των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου. Πρέπει όμως να επιβάλλονται κλιμακωτά και ο Σύλλογος Διδασκόντων να εξετάζει την προσφορότητα της επιβαλλόμενης κύρωσης υπό το πρίσμα του συμφέροντος του μαθητή».
Σε περίπτωση απώλειας ωρών διδασκαλίας ισχύει το άρθρο 14 του ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49 Α΄).
Αναφορικά με τις διακοπές και τις αργίες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 104/79 (ΦΕΚ 23 Α΄).
Τα είδη των κυρώσεων και η αρμοδιότητα επιβολής τους ορίζονται στα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 104/79 (ΦΕΚ 23 Α΄). Επίσης, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 141522/Γ2/09-11-2010 εγκύκλιο με θέμα «Διαδικασία επιβολής ποινής αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος» : «Οι σχολικές κυρώσεις αποτελούν μέσο διαπαιδαγώγησης των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου. Πρέπει όμως να επιβάλλονται κλιμακωτά και ο Σύλλογος Διδασκόντων να εξετάζει την προσφορότητα της επιβαλλόμενης κύρωσης υπό το πρίσμα του συμφέροντος του μαθητή».
Σε περίπτωση απώλειας ωρών διδασκαλίας ισχύει το άρθρο 14 του ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49 Α΄).
Είναι σε ισχύ η με αρ. πρωτ. 18890/Γ2/14-02-2011 εγκύκλιος με θέμα: «Αποτύπωση καλών πρακτικών σχολικών μονάδων Δ.Ε. για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και επιθετικότητας μεταξύ μαθητών».
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4867/Γ2/28-08-1992 (ΦΕΚ 629 Β΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Σχολικές Δραστηριότητες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να πραγματοποιούν σε συνεργασία με τοπικούς φορείς εντός και εκτός του σχολικού χώρου, δραστηριότητες που αποσκοπούν στην πνευματική ανάπτυξη, στην αισθητική καλλιέργεια, στη δημιουργική έκφραση των μαθητών και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν το στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον τους. Τα αντικείμενα των δραστηριοτήτων αυτών είναι: 1) Πολιτιστικά Θέματα, 2) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 3) Αγωγή Υγείας, 4) Αγωγή Σταδιοδρομίας.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της μέριμνας για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού συνεργάζεται με Ανεξάρτητες Αρχές όπως ο Συνήγορος του Παιδιού, ο οποίος μπορεί να επισκέπτεται τις σχολικές μονάδες προκειμένου να ενημερώσει και να αναπτύξει δράσεις προς όφελος όλων των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών Μονάδων.
Για την είσοδο εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι σε ισχύ η με αρ. πρωτ. 56950/Δ2/07-04-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας.
Επισημαίνεται ότι για τη φοίτηση των μαθητών Ρομά ισχύει η με αρ. πρωτ. 114893/Γ2/14-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας.
Για την αλλαγή των στοιχείων μαθητών που φοιτούν στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύει η με αρ. πρωτ. 3874/Γ2/22-06-2001 εγκύκλιος και για την αλλαγή των στοιχείων σε απολυτήριους τίτλους ισχύει η με αρ.πρωτ. 3875/Γ2/22-06-2001 εγκύκλιος. Επισημαίνεται ότι για την αλλαγή στοιχείων σε απολυτήριους τίτλους λόγω υιοθεσίας ή λόγω αλλαγής φύλλου ισχύουν η αρ. 399/2010 και η αρ. 180/2015 Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οποίες δεν εκδίδεται νέος απολυτήριος τίτλος αλλά χορηγείται αποδεικτικό απόλυσης όπου αναγράφονται τα νέα στοιχεία (χωρίς επισημειωματική πράξη) και η σύνδεση του αποδεικτικού με τον πρωτότυπο τίτλο εξασφαλίζεται με την αναφορά ότι «στο όνομα του ιδίου έχει εκδοθεί απολυτήριο με αριθμ. πρωτ. …».

Απουσίες-Χαρακτηρισμός Φοίτησης

Η φοίτηση ενός μαθητή χαρακτηρίζεται ως:

α) ΕΠΑΡΚΗΣ όταν:

Το σύνολο των απουσιών του δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες οι πάνω από 64 είναι δικαιολογημένες.

Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων με ειδική πράξη χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση ενός μαθητή που σημείωσε από 115 και μέχρι 164 απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από νοσηλευτικό ίδρυμα και ταυτόχρονα ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας των μαθημάτων του είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.

Οι μαθητές που η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται επαρκής γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του Ιουνίου.

β) ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ όταν:

σημείωσε πάνω από τις 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Οι μαθητές που η φοίτηση τους χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Απουσίες/Νομοθεσία

 1. Ο κηδεμόνας οφείλει να παρακολουθεί την φοίτηση του κάθε μαθητή και να έρχεται σε επαφή με το σχολείο για υπεύθυνη ενημέρωση.
 2. Η καταγραφή των απουσιών από τα στελέχη των απουσιολογίων στα βιβλία απουσιών γίνεται κάθε εβδομάδα.
 3. Δε μπορούν να δικαιολογηθούν απουσίες μεμονωμένες κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος, όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή..
 4. Για την πρώτη και τελευταία διδακτική ώρα μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο από το Σύλλογο οι απουσίες που οφείλονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές, κ.ά.
 5. Δεν θεωρούνται δικαιολογημένες οι απουσίες μαθητών, όταν οφείλονται σε ομαδική απομάκρυνση τους από το σχολείο
 6. Οι απουσίες λόγω σχολικής απασχόλησης ή συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις ή προετοιμασίας σχολικής γιορτής ή ολιγόωρης-ολιγοήμερης απεργίας των αστικών-υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ. δεν λαμβάνονται υπόψη.
 7. O γονέας μπορεί να δικαιολογεί κάθε φορά έως 2 συνεχόμενες μέρες με αίτησή του και συνολικά απουσίες δέκα (10) ημερών για όλο το διδακτικό έτος.
 8. Για απουσία μαθητή από το Σχολείο περισσότερο των δύο (2) ημερών ο κηδεμόνας προσκομίζει ιατρική βεβαίωση ή βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος.
 9. Για τη δικαιολόγηση απουσιών μιας ή δύο ημερών λόγω ασθενείας αρκεί και ενυπόγραφη βεβαίωση του κηδεμόνα μαζί με αίτησή του. Μπορεί να τα προσκομίσει ο ίδιος ή, εφόσον εργάζεται, να τα αποστείλει με το μαθητή ενημερώνοντας τηλεφωνικά το Διευθυντή ή τον υπεύθυνο καθηγητή εντός δέκα (10) ημερών από την απουσία του μαθητή.
 10. Δικαιολογητικά απουσιών από κηδεμόνα ή γιατρό γίνονται δεκτά και μετά τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιολογημένων απουσιών που δικαιούται ο μαθητής.
 11. Η δικαιολόγηση γίνεται μέσα σε 10 ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Καμιά απολύτως δικαιολόγηση δεν μπορεί να γίνει μετά από την παραπάνω προθεσμία.
 12. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) απουσιών του μαθητή (δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων) στέλνεται επιστολή πρωτοκολλημένη στον κηδεμόνα και κατόπιν κάθε μήνα, από την πρώτη (1η) έως την πέμπτη (5η) ημέρα.
 13. Περισσότερα


Απουσίες/Νομοθεσία

 1. Ο κηδεμόνας οφείλει να παρακολουθεί την φοίτηση του κάθε μαθητή και να έρχεται σε επαφή με το σχολείο για υπεύθυνη ενημέρωση.
 2. Η καταγραφή των απουσιών από τα στελέχη των απουσιολογίων στα βιβλία απουσιών γίνεται κάθε εβδομάδα.
 3. Δε μπορούν να δικαιολογηθούν απουσίες μεμονωμένες κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος, όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή..
 4. Για την πρώτη και τελευταία διδακτική ώρα μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο από το Σύλλογο οι απουσίες που οφείλονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές, κ.ά.
 5. Δεν θεωρούνται δικαιολογημένες οι απουσίες μαθητών, όταν οφείλονται σε ομαδική απομάκρυνση τους από το σχολείο
 6. Οι απουσίες λόγω σχολικής απασχόλησης ή συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις ή προετοιμασίας σχολικής γιορτής ή ολιγόωρης-ολιγοήμερης απεργίας των αστικών-υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ. δεν λαμβάνονται υπόψη.
 7. O γονέας μπορεί να δικαιολογεί κάθε φορά έως 2 συνεχόμενες μέρες με αίτησή του και συνολικά απουσίες δέκα (10) ημερών για όλο το διδακτικό έτος.
 8. Για απουσία μαθητή από το Σχολείο περισσότερο των δύο (2) ημερών ο κηδεμόνας προσκομίζει ιατρική βεβαίωση ή βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος.
 9. Για τη δικαιολόγηση απουσιών μιας ή δύο ημερών λόγω ασθενείας αρκεί και ενυπόγραφη βεβαίωση του κηδεμόνα μαζί με αίτησή του. Μπορεί να τα προσκομίσει ο ίδιος ή, εφόσον εργάζεται, να τα αποστείλει με το μαθητή ενημερώνοντας τηλεφωνικά το Διευθυντή ή τον υπεύθυνο καθηγητή εντός δέκα (10) ημερών από την απουσία του μαθητή.
 10. Δικαιολογητικά απουσιών από κηδεμόνα ή γιατρό γίνονται δεκτά και μετά τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιολογημένων απουσιών που δικαιούται ο μαθητής.
 11. Η δικαιολόγηση γίνεται μέσα σε 10 ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Καμιά απολύτως δικαιολόγηση δεν μπορεί να γίνει μετά από την παραπάνω προθεσμία.
 12. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) απουσιών του μαθητή (δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων) στέλνεται επιστολή πρωτοκολλημένη στον κηδεμόνα και κατόπιν κάθε μήνα, από την πρώτη (1η) έως την πέμπτη (5η) ημέρα.
 13. Περισσότερα

έντυπα για κηδεμόνες

Δικαιολόγηση απουσιών από κηδεμόνα

Υπεύθυνη δήλωση πρότυπο

έντυπα

χρήσιμα έντυπα για μαθητές

έντυπα

χρήσιμα έντυπα για εκπαιδευτικούς